GNL-colleges leggen keuze voor fusie voor

Het woord is nu aan de gemeenteraden

De colleges van B&W van Geldermalsen, Neerijnen en Lingewaal (GNL-gemeenten) leggen hun gemeenteraden de keuze voor een fusie (herindeling) van de drie gemeenten voor. Dit hebben ze op 6 september tijdens hun collegevergaderingen besloten . De gemeenteraden nemen hierover op 6 oktober 2016 in hun raadsvergaderingen een principebesluit. Als dit besluit positief is dan is de eerste stap in het herindelingsproces gezet en volgt de volgende fase; het uitwerken van het herindelingsontwerp. Dit herindelingsontwerp zal dan in 2017 gereed zijn.

Basis voor weloverwogen besluitvorming aanwezig

In januari van dit jaar hebben de gemeenteraden zich al in positieve zin uitgesproken over een vergaande samenwerking/fusie van de drie gemeenten. Daarbij werd als ‘stip op de horizon’ een bestuurlijke fusie bepaald.Vanuit de gemeenteraden klonk de nadrukkelijke oproep tot het organiseren van een brede burgerconsultatie. Die consultatie heeft de afgelopen maanden plaatsgevonden waarbij inwoners hun vragen konden stellen en opmerkingen konden maken.  Er werd door inwoners vooral aandacht gevraagd voor het  behoud van de leefbaarheid binnen de kernen en behoud of mogelijke versterking van de kwaliteit van de gemeentelijke dienstverlening. Hieraan zal in het vervolgproces zeker veel aandacht worden geschonken.

Tegelijkertijd werd door de gemeenteraden om allerlei aanvullende informatie gevraagd die nodig werd geacht om op een later moment goed onderbouwd definitief richting te kunnen bepalen. Kort samengevat ging het daarom vooral om inzicht in:

  1. Financiële positie gemeente Geldermalsen

  2. Uitvoerbaarheid Manifest Lingewaal

  3. De beheerplannen van de drie gemeenten

  4. Voor- en nadelen van alleen een ambtelijke fusie

  5. Een actuele begrotingsscan van de drie gemeenten en het oordeel van de provincie daarover

De afgelopen maanden zijn al deze onderwerpen uitvoerig onderzocht en in verschillende rapportages uitgewerkt. De colleges zijn van mening  dat nu alle informatie beschikbaar is op basis waarvan de gemeenteraden een weloverwogen besluit kunnen nemen.

Voordelen van een  fusie

Een fusie biedt de volgende voordelen:

  • Het vergroten van de bestuurlijke invloed binnen o.a. de regio Rivierenland en de provincie Gelderland. Elk van de drie gemeenten is te klein om haar eigen geluid en wensen in de veranderende bestuurlijke verhoudingen voldoende kracht bij te zetten. Door de bestuurlijke krachten samen te voegen kan dit worden versterkt

  • Meer aandacht geven voor het behouden en zo mogelijk versterken van de leefbaarheid in de kleine kernen. Alle drie de gemeenten zijn opgebouwd uit meerdere (kleine) kernen. Door het samenvoegen van de gemeenten en door samen met de inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties, zoals in de aanpak van het Lingewaalse Manifest, op te trekken kan op een krachtigere wijze invulling worden gegeven aan het gewenste kernenbeleid

  • Het beter kunnen inspelen op de veranderende samenleving en bestuurlijke omgeving waarin samenwerking met inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties, zoals in de aanpak van het Lingewaalse Manifest, een vanzelfsprekendheid is en meer taken (zoals bijv. de decentralisaties in de zorg en de Omgevingswet) bij de gemeenten worden neergelegd. Door het samenvoegen van de ambtelijke organisaties kan, werkend vanuit een bestuurlijke visie (en daarmee aansturing), een organisatie worden gebouwd die klaar is voor de toekomst.