Kennisgeving maatwerkvoorschriften – Avri Geldermalsen

Omgevingsdienst Regio Nijmegen
Gedeputeerde Staten van Gelderland maken bekend dat zij op basis van het Activiteitenbesluit het volgende maatwerkvoorschriften hebben opgelegd:

Naam: AVRI
Locatie: Meersteeg 15-17 te Geldermalsen
Omschrijving: maatwerkvoorschriften Activiteitenbesluit m.b.t. de geurbelasting van de groenbewerking
Datum besluit: 29 juni 2018
Zaaknr ODRN. W.Z15.000140.04

Publicatie

Dit besluit wordt bekendgemaakt door de Provincie Gelderland op de landelijke website www.overheid.nl. en op www.gelderland.nl/bekendmakingen, via de link Zoeken in bekendmakingen.

 

Mogelijkheid van inzien

Het besluit en de bijbehorende stukken liggen gedurende een termijn van zes weken ter inzage:

  • bekijk de stukken hieronder of maak een afspraak via (0344) 579314.
  • bij de provincie Gelderland; om het besluit bij de provincie Gelderland in te zien maakt u een afspraak met de Omgevingsdienst Regio Nijmegen, Tweede Walstraat 14, 6511 LV Nijmegen. Een afspraak maakt u via wabo@odrn.nl of bel 024-751 77 00.

De eerste dag van de terinzagelegging is 6 juli 2018.

 

Stukken bekijken

 

Beroep en mogelijkheid van voorlopige voorziening

Belanghebbenden kunnen een beroepschrift indienen bij de rechtbank Overijssel, sector Bestuursrecht (Postbus 10067, 8000 GB Zwolle). Het beroepschrift moet worden ingediend binnen zes weken vanaf de dag na de dag waarop het besluit ter inzage is gelegd. Wanneer een beroepschrift wordt ingediend kan tevens een verzoek om een voorlopige voorziening worden ingediend bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Overijssel (Postbus 10067, 8000 GB Zwolle).

Voor individuele burgers (niet voor advocaten en ook niet voor gemachtigden namens een bedrijf of een organisatie) bestaat de mogelijkheid digitaal beroep of een verzoek om een voorlopige voorziening in te dienen. Meer informatie kunt u vinden op www.rechtspraak.nl

 

Omgevingsdienst Regio Nijmegen

Afdeling Vergunningverlening

Het beroepschrift moet zijn ondertekend en bevat ten minste:

  • Het beroepschrift moet zijn ondertekend en bevat ten minste:
  • de naam en het adres van de indiener;
  • de dagtekening;
  • een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar of beroep is gericht, waaronder het zaaknummer en datum van het besluit;
  • de gronden van het beroep.

Voor het behandelen van een verzoek om een voorlopige voorziening wordt griffierecht geheven. Over de hoogte en de wijze van betaling van het griffierecht kunt u informatie verkrijgen bij de rechtbank Overijssel, telefoonnummer 088 361 10 37 of op www.rechtspraak.nl.