Bestemmingsplan inzien

Bestemmingsplannen die vernieuwd worden of nieuwe bestemmingsplannen die in de maak zijn kunt u inzien in het gemeentehuis.

 • Ontwerp wijzigingsplan ‘Rijksstraatweg 61c Buurmalsen’ en Milieueffectrapportage

  13 december 2018

  Met ingang van vrijdag 14 december 2018 ligt, op grond van artikel 3.9a Wro, bij het Klantencontactcentrum (op afspraak) op het gemeentehuis te Geldermalsen voor zes weken het ontwerp wijzigingsplan “Rijksstraatweg 61c Buurmalsen” ter inzage. Ook ligt het ontwerp besluit tot vaststelling van dit wijzigingsplan ter inzage, samen met het ontwerp Wet milieubeheer Milieueffectrapportage.

 • herstelbesluit bestemmingsplan ‘Bedrijventerreinen’

  14 november 2018

  In het herstelbesluit van het bestemmingsplan ‘Bedrijventerreinen’, planidentificatienummer NL.IMRO.0236GDMbedrterr2016-VSG3, is een nadere onderbouwing opgenomen voor de molenbiotoop en voor de gebiedsaanduiding ‘vrijwaringszone – molenbiotoop’. Deze nadere onderbouwing bestaat uit een rapport naar de molenbiotoop en een ruimtelijke afweging op basis van het rapport. In het herstelbesluit wordt gevolg gegeven aan de uitspraak van de Raad van State (ECLI:NL:RVS:2017:2909), waarin de gemeenteraad met toepassing van artikel 8:51d van de Awb is opgedragen de geconstateerde gebreken in het bestemmingsplan binnen 26 weken te herstellen met in achtneming van de overwegingen in de tussenuitspraak. Afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht hoeft niet te worden toegepast, zodat het herstelbesluit niet in ontwerp ter inzage hoeft te worden gelegd.

 • Vastgesteld wijzigingsplan 'Dr. A. Kuyperweg ongenummerd in Beesd'

  08 november 2018

  Met ingang van vrijdag 9 november 2018 ligt, op grond van artikel 3.9a Wro, bij het Klantencontactcentrum (op afspraak) op het gemeentehuis in Geldermalsen voor zes weken het ongewijzigd vastgestelde wijzigingsplan 'Dr.A.Kuyperweg ong Beesd' ter inzage. Het vaststellingsbesluit maakt onderdeel uit van de planstukken. Tegen het ontwerp waren geen zienswijzen ingediend.

 • Bouwplannen Voetakkerweg 2b Meteren

  31 oktober 2018

  Burgemeester en wethouders van de gemeente Geldermalsen maken bekend dat met ingang van vrijdag 2 november 2018 t/m donderdag 13 december 2018 de ontwerpbesluiten ex. artikel 2.12, lid 1, sub a onder 3, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) én het ontwerpbesluit hogere waarde Wet geluidhinder voor de realisatie van enkele bedrijfsgebouwen en een vervangende bedrijfswoning op het adres Voetakkerweg 2b in Meteren voor een ieder ter inzage liggen.

 • Ontwerp bestemmingsplan Zonnepark Beesd

  23 oktober 2018

  Met ingang van vrijdag 26 oktober 2018 ligt voor zes weken op grond van artikel 3.8 lid 1 Wro en artikel 3:12 van de Algemene wet bestuursrecht ter inzage bij het Klantencontactcentrum op het gemeentehuis te Geldermalsen het ontwerp van het bestemmingsplan “Zonnepark Beesd”. De zienswijzentermijn van zes weken eindigt op donderdag 6 december 2018.

 • Vastgesteld bestemmingsplan Deil 2018

  29 augustus 2018

  Met ingang van vrijdag 31 augustus 2018 ligt, op grond van artikel 3.9a lid Wro, bij het Klantencontactcentrum op het gemeentehuis te Geldermalsen voor zes weken het vastgestelde bestemmingsplan “Deil 2018” ter inzage. Ook ligt het besluit tot vaststelling van dit bestemmingsplan ter inzage.

 • Vastgesteld bestemmingsplan Beesd 2018

  29 augustus 2018

  Met ingang van vrijdag 31 augustus 2018 ligt, op grond van artikel 3.9a lid Wro, bij het Klantencontactcentrum op het gemeentehuis te Geldermalsen voor zes weken het vastgestelde bestemmingsplan “Beesd 2018” ter inzage. Ook ligt het besluit tot vaststelling van dit bestemmingsplan ter inzage.

 • Enspijk Dorpsstraat 12-14-16 (vastgesteld)

  02 augustus 2018

  Het vastgestelde bestemmingsplan ligt vanaf 3 augustus ter inzage. Ook ligt het besluit tot vaststelling van dit bestemmingsplan ter inzage.

 • Bekendmaking Ontwerp wijzigingsplan 'Dr. A. Kuyperweg ongenummerd te Beesd'

  12 juli 2018

  Met ingang van vrijdag 13 juli 2018 ligt, op grond van artikel 3.9a Wro, bij het Klantencontactcentrum (op afspraak) op het gemeentehuis in Geldermalsen voor zes weken het ontwerp wijzigingsplan ‘Dr.A.Kuyperweg ongenummerd Beesd’ ter inzage. Ook ligt het ontwerp besluit tot vaststelling van dit wijzigingsplan ter inzage.

 • Kennisgeving maatwerkvoorschriften – Avri Geldermalsen

  05 juli 2018

  Omgevingsdienst Regio Nijmegen
  Gedeputeerde Staten van Gelderland maken bekend dat zij op basis van het Activiteitenbesluit het volgende maatwerkvoorschriften hebben opgelegd:

  Naam: AVRI
  Locatie: Meersteeg 15-17 te Geldermalsen
  Omschrijving: maatwerkvoorschriften Activiteitenbesluit m.b.t. de geurbelasting van de groenbewerking
  Datum besluit: 29 juni 2018
  Zaaknr ODRN. W.Z15.000140.04

 • Kennisgeving ontwerp maatwerkvoorschriften Avri

  20 maart 2018

  Gedeputeerde Staten van Gelderland maken bekend dat zij op basis van het Activiteitenbesluit het volgende maatwerkvoorschriften hebben opgelegd:

  Naam: AVRI
  Locatie: Meersteeg 15-17 te Geldermalsen
  Omschrijving: maatwerkvoorschriften Activiteitenbesluit m.b.t. de geurbelasting van de groenbewerking
  Datum besluit: 16 maart 2018

 • Wijzigingsplan ‘Leidsche Hoeven-Tricht’ (vastgesteld)

  14 maart 2018

  Met ingang van vrijdag 16 maart 2018 ligt, op grond van artikel 3.9a lid Wro, bij het Klantencontactcentrum op het gemeentehuis te Geldermalsen voor zes weken het vastgestelde wijzigingsplan ‘Leidsche Hoeven Tricht’ ter inzage. Ook ligt het besluit tot vaststelling van dit wijzigingsplan ter inzage.

 • Ontheffing Wet natuurbescherming en Watervergunning ten behoeve van Windpark Avri, gemeente Geldermalsen

  14 maart 2018

  Ontheffing Wet natuurbescherming en watervergunning ten behoeve van Windpark Avri, gemeente Geldermalsen liggen ter inzage tot donderdag 29 maart 2018. Beide besluiten hebben betrekking op de beoogde realisatie van windpark Avri.

 • Voorontwerpbestemmingsplan 'Buitengebied 2018', gemeente Geldermalsen

  23 februari 2018

  Met ingang van vrijdag 16 februari 2018 ligt voor zes weken het voorontwerp van het bestemmingsplan 'Buitengebied 2018' ter inzage.

 • Ontwerpbestemmingsplan ‘Dorpsstraat 12-14-16 te Enspijk’ ter inzage

  14 maart 2018

  Met ingang van vrijdag 16 februari 2018 ligt gedurende zes weken ter inzage het ontwerpbestemmingsplan ‘Dorpsstraat 12-14-16 te Enspijk’. Zienswijzen kunnen worden ingediend tot en met donderdag 29 maart 2018 bij het college van burgemeester en wethouders.

 • Vastgesteld bestemmingsplan en ontwerp omgevingsvergunning crematorium Ridderslag 9 Beesd ter inzage

  14 maart 2018

  Met ingang van vrijdag 9 februari ligt gedurende zes weken het vastgestelde bestemmingsplan Ridderslag 9 Beesd ter inzage. Gelijktijdig ligt de verleende omgevingsvergunning voor het bouwen van een crematorium met bijbehorende voorzieningen ter inzage. Belanghebbenden die tijdig een zienswijze hebben ingediend kunnen tot en met donderdag 22 maart beroep aantekenen bij de Raad van State.