Ontwerp tracebesluit spooromgeving Geldermalsen ter inzage

De staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu heeft op 15 februari 2017 het ontwerp-tracébesluit (OTB) Spooromgeving Geldermalsen ondertekend. Van 2 maart tot en met 12 april 2017 ligt het OTB samen met de onderliggende onderzoeken nu ter inzage. In deze periode kunt u uw zienswijze inbrengen. Het OTB beschrijft de maatregelen die worden getroffen, wat de effecten daarvan zijn en de inpassing van de maatregelen in de omgeving.                          

Aanpassingen aan het spoor en station

Het project Spooromgeving Geldermalsen betreft de aanpassingen aan de sporen en het station in Geldermalsen om de uitbreiding van sprinters mogelijk te maken en daarnaast de robuustheid van de railinfrastructuur en de betrouwbaarheid van de dienstregeling te verhogen. De extra treinen kunnen gaan rijden door het vrijleggen van de Merwede Lingelijn middels het aanleggen van een derde spoor. Door deze aanpassing worden de twee doorgaande sporen tussen Utrecht en Geldermalsen niet meer gekruist. Vanwege overwegveiligheid worden bestaande gelijkvloerse kruisingen vervangen door onderdoorgangen en wordt tevens een onderdoorgang en randweg aangelegd ten noorden van Tricht in verband met de inpassing en aansluiting op de bestaande wegenstructuur. Daarnaast omvat het project een reizigerstunnel onder de sporen op station Geldermalsen ter vervanging van de bestaande traverse.

Onderzoek milieueffecten Utrecht-Geldermalsen
De fysieke wijzigingen aan het spoor beperken zich tot de spooromgeving in Geldermalsen. Het onderzoek naar de (milieu)effecten betreffen een groter gebied dan het projectgebied. De effecten van het project zijn langs het hele spoor tussen Utrecht en Geldermalsen onderzocht.

Informatiebijeenkomsten
Er worden informatiebijeenkomsten over het ontwerp-tracébesluit Spooromgeving Geldermalsen georganiseerd, op woensdag 8 maart 2017 in het gemeentehuis te Geldermalsen en op donderdag 9 maart 2017 in het dorpshuis te Tricht. U kunt op beide avonden elk moment tussen 19.00 uur en 21.30 uur binnenlopen. Op de informatiebijeenkomsten zijn deskundigen van de gemeente Geldermalsen en ProRail aanwezig om uw vragen te beantwoorden.